Foreslår fire blokker med 36 leiligheter ved Slettebakken hovedgård

Dette bildet ble tatt av Widerøes Flyveselskap AS 17. mai 1961 og viser Slettebakken hovedgård til høyre med løen som ble revet etter stormen i 2015. Utbygging foreslås i området der løen stod og i deler av området til venstre for løen. Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket. Av formathensyn er bildet noe beskåret i toppen.

Asplan Viak AS har utarbeidet planforslag for et område på ca. 27 dekar i Vilhelm Bjerknes’ vei. Det foreslås 36 boenheter fordelt på fire lavblokker. I tillegg kommer to eneboligtomter. Planen omfatter blant annet Slettebakken hovedgård med tilhørende anlegg som ble vedtaksfredet i 1927.

De sentrale grunneierne innenfor planområdet har gått sammen om å utarbeide detaljreguleringsplan for planområdet med tanke på å utvikle deler av området til boligbebyggelse.

Planområdet ligger sentralt mellom senterområdene Fantoft og Slettebakken, i et område med en blanding av blokkbebyggelse og villabebyggelse, Selve hovedgården ligger på et slakt platå midt i planområdet, med utsikt over Bergensdalen i vest og en skogkledt kolle i øst.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortetting med ny boligbebyggelse. Nytt byggeområde er i hovedsak lagt til østre del av planområdet, langs Vilhelm Bjerknes’ vei. Her foreslås det blokkbebyggelse i form av fire lavblokker med totalt 36 boenheter. Bygningene er trukket ut mot veien for å bevare mest mulig av kollen som skiller byggeområdet fra hovedgården. I tillegg er det foreslått to eneboligtomter lengst vest i området, nedenfor hovedgården.. Dette er to etablerte eiendommer som tidligere ikke er bebygget.

Viktige tema i planarbeidet har vært å finne en utbyggingsform som ivaretar kulturminneinteresser og eksisterende kvaliteter i området, og balansere ny utbygging opp mot disse kvalitetene.

Slettebakken hovedgård sentralt i bildet. Bildet ble tatt før låven ble revet. Utbyggingen kommer på tomten der låven stod og bortover langs veien øverst i bildet. Foto Google Maps.

Viktig å ta vare på kulturminner

Planområdet har en sentral plassering og ligger godt til rette for boligfortetting, med nærhet både til buss og bybanestopp på Slettebakken og Fantoft. Samtidig som det er sterke kulturminneinteresser innenfor som må tas hensyn til. Grunnet fredningsstatus for våningshuset på Slettebakken hovedgård med tilhørende hage og uthus er det begrensninger på hvilke områder innenfor planområdet som kan bebygges.

I kommuneplanen er det vist at det går to historiske veifar gjennom planområdet. Det er også grønne interesser innenfor planområdet, særlig kollen som ligger mellom hovedgården og Vilhelm Bjerknes vei. Denne er markert med formål bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel 2010, men er av fylkesmannen vurdert som en viktig grønn ressurs i nærområdet. Den er også viktig som buffer til kulturminnemiljøet på vestsiden.

Hovedtyngden av byggeområdet er derfor lagt på østsiden av kollen. Et av byggene blir plassert i fotavtrykket til den tidligere låven, for å ivareta lesbarheten av den gamle gårdsstrukturen. Den gamle låven ble sterkt skadet i en storm i 2015 og deretter revet etter pålegg fra Bergen kommune.

Utsnittt av illustrasjonsplan, Foreslåtte boliger er tegnet med gult. Den prikkede linjen er gamle Slettebakksveien som nå er en sti som går gjennom pmrådet. Slettebakken hovedgård ligger til venstre for veien som går gjennom reguleringsområdet. Skisse Asplan Viak AS.