«Cementstøperiet» i Møllendal får nytt liv – og ca. 60 nye boliger som nabo

Norsk Cementindustri AS sitt flotte bygg fra 1922 blir bevart og får nabo med ca. 60 leiligheter. Ill. Tysseland arkitektur.

Det flotte nær hundre år gamle fabrikkbygget «Cementstøperiet» i Møllendalsveien 63, ved utløpet av Møllendalselven, får nytt liv som spisested, boliger og kontorer og blir nabo til nybygg på 7-8 etasjer med ca. 60 leiligheter. Planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn.

Opus Bergen AS har på vegne av Jahra Eiendom AS fremmet planforslag for et område i Møllendal på ca. 6,7 dekar mellom Møllendalsveien og Møllendalselven. I planforslaget legges det til rette for ny blokkbebyggelse på 7-8 etasjer og ca. 60 boenheter samt bevaring av eksisterende bebyggelse, tidligere Norsk Cementstøperi. Her planlegges det publikumsrettet virksomhet/næring i første etasje (kafe/restaurant) og bolig/kontor i resten av bygget, 2. og 3. etasje.

Jahra Eiendom AS eies av Ekrem AS, som eies av familien Ekrem; Jostein, André og Ana Claudia Silvia Henriques.

Ny bydel, med noen gamle bygg

Møllendal er de siste årene blitt et urbant område. Enda mer sentralt blir strøket når Bybanen får stoppested på Møllendal i 2022. Fortsatt gjenstår store utbygginger, i første rekke på vestsiden av Møllendalselven.

Møllendal er blitt en blanding av eldre og ny bebyggelse. Her ligger barkemøllen med aner tilbake til 1614, nøst fra 1700-tallet, Bergens Roklubs klubbhus og fabrikker som har fått ny bruk. «Cementstøperiet» er altså blant byggene som blir med inn i fremtiden. Bevaring av bygget skaper ikke bare identitet til fortidens Møllendal, men størrelsen gjør at det glir pent inn i omgivelsene.

Cementstøperiets flotte bygg som skal bevares. I forgrunnen kommer det gatetun. Foto Opus Bergen AS.

Bygget som skal bevares sett fra vestsiden, med Møllendalselven i forgrunnen. Foto Opus Bergen AS.

Begynte med steinknuseverk

Opus Bergen har utarbeidet kulturminnedokumentasjon for planområdet, med fokus på Cementstøperiet.

Industriutbyggingen i området startet på begynnelsen av 1900-tallet. Det første som kom var et steinknuseverk ved elven. Norsk Cementindustri AS ble grunnlagt i 1917. Bedriften oppførte administrasjonsbygg og fabrikk på området omkring 1920. Fabrikken var på en etasje med loft og silo i den ene enden. Byggene, tegnet av arkitekt Olaf Jahnsen, er revet, det siste på 1990-tallet. Sementstøperiet, tegnet av arkitekt Westermark, i to etasjer og loft, ble oppført omkring 1922. Steinknuseverket ble innlemmet i bygningskroppen og står fortsatt.

Arbeidere og funksjonær, Norsk Cementstøperi. Atelier KK 1927. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

14 figurer som tilhører gravmonumenter ca. 1925. Atelier KK ca. 1925. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Gravmonumenter ca. 1925 fra Norsk Cementstøperi. Atelier KK ca. 1925. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Variert produksjon

Virksomheten omfattet spesialfabrikk for levering av all slags sementvarer, rørprodukter, luftpiper, kunststeinarbeider, gravmonumenter og -rammer, kaminer og andre produkter i marmor og skifer til trapper etc. I 1937 kjøpte bedriften Sel Skiferbrudd på Otta, som fremstilte takskifer og plattinger. Bedriften i Bergen hadde på begynnelsen av 1940-tallet om lag 20 medarbeidere, ifølge Det Norske Næringsliv, Bergen fylke (1945). Produktene ble omsatt over hele landet. Tomten i Møllendal var på drøyt 6 mål, hvorav 2 ½ mål var bebygget.

Første etasje ble i en periode benyttet som stall og arbeidsskur, mens andre etasje senere ble innredet til leiligheter. Omkring 1970 ble loftet innredet til sømrom for firmaet Zorbas salmakervirksomhet.

Cementstøperiet er i hovedsak autentisk utvendig, med unntak av taket, vinduer, dører og garasjeporter.

Norsk Cementindustri AS slik bedriften og omgivelsene så ut omkring 1940. Til venstre ser vi det gamle klubbhuset til Bergens Roklub. Bilde fra Det Norske Næringsliv, Bergen fylke, 1945.

Sandkaien til Norsk Cementstøperi AS. Foto Leif Larsen mellom 1951 og 1959. Leif Larsens samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Fagetatens merknader

Fagetaten i Bergen kommune slutter seg i utgangspunktet til hovedformålet bolig og hovedgrepet i planforslaget. Man har imidlertid noen merknader. Hovedsakelig gjelder dette følgende forhold:

  • Planlagt nybygg må nedskaleres
  • All parkering må skje i bygg/under bakken
  • Reduksjon i parkeringsdekningen
  • Plankart og bestemmelser må revideres

Norsk Cementstøperi i 1955. «Cementstøperiet» nærmest elven, fabrikkbygget som ble revet på 1990‐tallet like bak.

Cementstøperiet ligger på venstre side av utløpet av Møllendalselven,nærmest på bildet. Blokken med 60 boliger skal bygges på tomten foran ved elvebredden. Bildet ble tatt da boligblokken Møllendalsveien 62 var under oppføring. Foto Google Maps, Google Street View.