Verdens eldste dampbåt med propell ligger utenfor Fløen

DS Topdal fotografert i Strusshamn på Askøy omkring 1910. Foto fra Fjordbaatboken.

På 15 til 19 meters dyp i mudderet i Store Lungegårdsvann, et stykke ut fra Fløen, ligger verdens eldste dampbåt med propell, den 23 meter lange fergen DS Topdal fra 1874. Topdal er et av Norges eldste eksisterende norskbygde skip. Ifølge en undersøkelse foretatt av Bergens Sjøfartsmuseum er det ytterligere fire vrak i vannet som er vernet av § 14 i kulturminneloven (eldre enn 100 år). Utfyllingen på østsiden når ikke ut til disse vrakene. Tildekkingen av bunnen som ventes å starte om noen år blir en større utfordring for kulturminnene på sjøbunnen. DS Topdal sank i 1946 og ble funnet igjen i 1998 av en undervannsbåt. Da ble også bakgrunnen for at båten sank offentlig kjent.

Mange kulturminner

Store Lungegårdsvann har ikke bare en forurenset sjøbunn. Her er også en rekke kulturminner. Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte i 2013 en marinarkeologisk registrering med avansert utstyr. Utgangspunktet for registreringsarbeidet var søknaden om utfylling av overskuddsmasser fra Bergen kommune i forbindelse med masser fra boringen av den nye Ulrikentunnelen. Svaret fra Jernbaneverket var at tildekking ikke vil være til hinder for en eventuell heving av DS Topdal senere. Omrøring av massene var forventet i anleggsperioden, men at det ville bli oksygenfattig sjøbunn også etter endt tiltak.

Fem 25 lokaliteter i vannet ble undersøkt. 22 av disse var større eller mindre fartøyer. Ett av dem, DS Topdal fra 1874, er tidligere registrert som kulturminne. Det ble funnet ytterligere fire andre antatt automatisk vernede fartøyer. Det innebærer at de ble vurdert som å ha et byggetidspunkt eldre enn 100 år, basert på byggemetode og sammenligning med tilsvarende andre kjente fartøyer.

De 25 undersøkte lokalitetene i Store Lungegårdsvann. DS Topdal er nr. 5, et stykke ut fra Fløen. Flere av de besøkte lokalitetene i Store Lungegårdsvann på oppdrag fra Bergens Sjøfartsmuseum er indikert med sirkel og nummer. DS Topdal er nr. 5. Sonarbilder fra Parker Marine, på oppdrag fra Bergen kommune.

De 25 lokalitetene er nummerert på kartet.

Følgende lokaliteter er berørt av kulturminnelovens § 14 (som blant annet omfatter skipsfunn eldre enn 100 år):

Lokalitet 5: DS Topdal. Delvis nedsunket i bunnsedimenter.

Lokalitet 9: Trebåt, kravell. Lekter. Trenagler med årette (kile). Fartøyet antatt eldre enn 100 år.

Lokalitet 13: Lekter. Treskrog, klink eller kravell. 18-20 meter lang. Bevart garnering. Spiss i baug og akterende. Fartøyet antatt eldre enn 100 år.

Lokalitet 14: Lekter. Tungt sedimentert fartøy. Kravellbygd med treverk rundt rekken. Spiss i baug og akterende Ligger på siden. 10 meter lang. Pullert synlig. Fartøyet antatt eldre enn 100 år.

Lokalitet 15: Lekter. Kravellbygd av tre med solide spant, tettspantet. Vannledning ligger over vraket. Fartøyet antatt eldre enn 100 år.

Fire av skipene som ble lokalisert er identifiserbare som flakeskuter. Flakeskutene var vanlige arbeidende lektere som ble faset ut av havnedriften i Bergen i det 20. århundre.

Bygget i Kristiansand i 1874

DS Topdal ble bygget i 1874 ved Christiansands Mek. Verksted. Skipet er 76,5 fot langt og 14,3 fot bredt og ble i 20 år nyttet som ferge mellom Topdal og Kristiansand.

Kaptein Ingebrigt Christiansen kjøpte i 1889 DS Trafik, som tidligere hadde gått mellom Nøstet og Laksevåg. Etter å ha brukt båten noen år som bukser- og slepebåt satte han den inn i 1893 inn i rute mellom Bergen og bygdene på nord- og vestsiden av dagens Laksevåg. Trafikken økte, og i 1896 kjøpte han DS Topdal. AS Topdal ble stiftet i april 1998. Christiansen solgte da halvparten av DS Topdal til tre andre aksjonærer for 4000 kroner. DS Topdal ble navnet både på skipet og selskapet.

Skipet fraktet både passasjerer og last og ble i årenes løp en del ombygget. Ruteområdet ble utvidet nordover mot Hanøy på Askøy og sørover mot Brattholmen og Bjorøy. Selskapet fikk i 1909 et nytt skip, Kvarven. Da selskapet var 30 år i 1928, hadde DS Topdal 32 stoppesteder i området Skotnes – Bjorøy – Gjeringsnes (Loddefjord) – Bergen.

Tyskerne overtok kontrollen

I 1940 ble Topdal solgt til Skibs-AS Farmann ved Finn Eide i Bergen. Han valgte å beholde navnet på båten. Da Norge ble okkupert i april 1940, sørget tyskerne raskt for å få kontroll over båten, men den ble for det meste liggende for anker i Store Lungegårdsvann. Fra tid til annen ble det nyttet som slepebåt av de tyske myndighetene.

Tok ut bunnventilen

DS Topdal sank 10. juli 1946. Seks gutter seilte på en flåte ut til båten, som lå ankret opp et stykke ut fra Fløen. En av guttene hadde trolig tatt ut bunnventilen. Historien om guttenes besøk på DS Topdal forble en hemmelighet til 1998. BT omtalte saken først, siden ble det innslag på TV.

Baugen på DS Topdal, fotografert av Ørjan Knudsen under uvanlig gode siktforhold. Foto fra Dykkepedia gjengitt i rapporten «Marinarkeologiske registreringer Store Lungegårdsvann. ROV-registrering av kulturminner».

Ifølge rapporten fra Bergens Sjøfartsmuseum står skipet med hekken begravet i sedimentene fra om lag midtskips og akterover.  Baugen reiser seg fra en dybde på 18,8 meter til 15 meter under overflaten. Skroget er intakt og baugpartiet og midtskips med store deler av styrehuset er over mudderet. Akterenden kan derimot ikke sees av dykkere. Den materielle tilstanden på det nedsedimenterte partiet er ukjent. Jern som Topdal er bygget av kan holde seg relativt godt under oksygenfrie forhold. Byggemessige detaljer og ornamentikk er fortsatt i relativt god behold.

Eldst i landet med propelldrift

DS Topdal er et av de eldste norskbygde skip i landet med propelldrift og altså det eneste tidligere registrerte kulturminnet i Store Lungegårdsvann. Skipet har vært gjenstand for mye interesse og diskusjon etter at planene om utfylling ble kjent. Flere grupper har vurdert heving og mulig restaurering. Sjøfartsmuseet vurderer DS Topdal til å ha stor verneverdi på grunn av sin tilsynelatende tilstand, sin alderdommelige teknikk, og sin lange historie som rutefartøy både fra Kristiansand og Tveit, samt fra trafikken mellom Askøy, Laksevåg og Bergen.

Ifølge rapporten er det flere steder i vannet potensielt mange meters sedimentering, noe som betyr at en kan regne det for sannsynlig at det finnes flere fartøyer og andre objekter i Store Lungegårdsvann.

Se DS Topdal på Vimeo.