Negativ til rivning av enebolig og oppføring av rekkehus

Omriss av gammelt hus og forslag til ny bebyggelse. Illustrasjon Lund og Laastad arkitekter AS.

Byrådet innstiller til bystyret om å avslå klage på søknad om rivning av 50-talls enebolig i Johan Hjorts vei 47 på Slettebakken og føre opp rekkehus med fem boligenheter.

Søknaden ble avslått i juli 2018. Vedtaket ble gjort med hjemmel i bygningsloven om bygningers maksimale dimensjoner og beliggenhet i forhold til naboeiendommene og regulerte veier, samt byggeflukt og møneretning. Tiltaket krever også dispensasjon fra reguleringsplanen, om nedskjæringer i takflaten, parkeringskravet i kommuneplanens arealdel, samt avstandskravet og kravet til mønehøyde i plan- og bygningsloven.

Slik kan rekkehusene i Johan Hjorts vei 47 bli hvis prosjektet blir godkjent. Illustrasjon Lund og Laastad arkitekter AS.

Klager anfører i hovedsak at det er grunnlag for dispensasjon fra reguleringsplanen. – Kommunens vedtak bygger på til dels galt faktum, blant annet når strøkskarakteren beskrives.

– Selv om bygningene i området ikke er helt ensartede, fremstår området med et enhetlig preg, uttaler fagetaten. Dette støttes av byantikvaren som har uttalt at bygget «har en miljøverdi som del av et størrelsesmessig homogent område der forholdet mellom hus og hage er relativt enhetlig».

Ansvarlig søker er Lund og Laastad arkitekter AS, mens utbygger er landåsbedriften Bergen Eiendomsfortetting AS.

Johan Hjorts vei 47 er det hvite huset midt på bildet med tilbygg med røde takstein. Foto Goole Maps.