Bybaneportalen på Kristianborg blir opp til 15 meter høy

Modell over nye Kristianborg holdeplass. Illustrasjon Bybanen Utbygging/Sweco.

Den regulerte løsningen for Kristianborg holdeplass tilfredsstiller ikke teknisk regelverk for Bybanen, og tunnelportalen må derfor flyttes mot vest. Landskapsmessig blir det lite endring, men den nye tunnelportalen vil gi et mer dominerende uttrykk ved holdeplassen. Portalen utformes i glatt betong og blir opp til 15 meter høy. Flytting av tunnelportalene medfører endringer i noen av arealformålene både under og på bakken. På bakken utvides samferdselsformålene og friområde gjøres noe mindre.

Videreføring av grønne armer fra opprinnelig plan. Illustrasjon Bybanen Utbygging/Sweco.

Enklere gangvei

Det som endres fra gjeldende illustrasjonsplan er først og fremst gangveien mellom sørsiden og nordsiden av tunnelportalen. Den er kortere med færre svinger, noe som kan oppleves som enklere å gå.

Den nye gangveien går langs tunnelportalen, med gode utsiktsmuligheter ned til bybanesporet og mot Mindemyren. Det kan bli interessant å se ned for brukerne av gangveien. Det regulerte friområdet blir redusert som følge av at holdeplassen åpnes opp. Det får derimot ingen følger for bruken av området, siden området ikke har vært tilgjengelig tidligere. I dag er hele området anleggsområde i forbindelse med Kristianborg holdeplass og påhugg for tunnel gjennom Løvstakken, mot Oasen.

Betongvegg med antigrafittibehandling

Tunnelportalen flyttes altså mot vest, og det åpner opp og gir en lengre plattform og en lysere holdeplass. Avstanden mellom Fjøsangerveien og tunnelportalene er økt med 10 meter. Hovedelementet i anlegget blir betong med glatte flater. Det blir stor, glatt betongflate ved portalene med høyeste punkt ca. 15 meter, og betongveggen skal ha antigrafittibehandling.

Langs landkarveggene er det planlagt plassering av kunst. Friområdet skal opparbeides som attraktive, grønne allmenninger med tjenlig møblering og beplantning.

Illustrasjon som viser planlagt beplantning og møblering på øvre møteplass. Illustrasjon Bybanen Utbygging/Sweco.

Sikrere forhold ved eventuell brann

I opprinnelig prosjektering og regulering var det lagt til grunn at det er behov for at eventuell røyk fra tunnel skal sige opp mellom tunnelportalene og E39. I prosjekteringsfasen, etter vedtatt reguleringsplan, viser det seg at regulert løsning ikke tilfredsstiller teknisk regelverk for Bybanen.

Av sikkerhetsmessige hensyn skal det være tilstrekkelig areal for oppstilling av et vognsett mellom tunnelportal og holdeplass. Dette for å sikre at røyk kan sige ut av tunnelen, men også for at et vognsett skal kunne kjøres ut av tunnelen og ikke bli hindret av et annet vognsett som potensielt kan stå på holdeplassen.

Potensielt tre vogner med en maks kapasitet hver på 285 personer må evakuere i umiddelbar nærhet av holdeplassen. I tillegg kommer eventuelle personer som oppholder seg på holdeplassen. 400 personer vil kunne evakuere via trappetårnene, og totalt kan 740 mennesker evakuere mot Kanalveien.

Det blir etablert ny hydrant mellom portalene til Bybanen og gang-/sykkeltunnel for å sikre tilstrekkelig slukkevann. Ved brann i vogn i umiddelbar nærhet av holdeplassen vil brannvesenet få tilkomst ved plattformens ende mot Kanalveien eller parallelt med sporet på gang- og sykkelveien.