Store Lungegårdsvann krymper med 15 dekar til

Slik vil bystranden kunne se ut i 2022-23, med utvidet godsterminal, bybane, park og bystrand med lagune. Illustrasjon Bergen kommune.

Anlegg av ny park og bystrand på østsiden av Store Lungegårdsvann betyr at Store Lungegårdsvann blir redusert med ytterligere 15 dekar.

Ved oppstart av planarbeidet for Store Lungegårdsvann i 2018 la Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune til grunn at arealsituasjonen langs Lungegårdsparken på østsiden av vannet skulle videreføres som i dag.

Denne forutsetningen er nå endret. Det er besluttet at kommunen vil utrede muligheten for en ytterligere utvidelse av parkarealet, utover det som følger av gjeldende plansituasjon. På bakgrunn av dette er det kunngjort oppstart av planarbeidet på nytt.

Dagens situasjon

Den opprinnelige Lungegårdsparken skal tas i bruk til ny bybanetrasé. Arbeidet pågår, og følger av gjeldende reguleringsplan for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, vedtatt i 2017.

For å erstatte parkarealet på ca. 15 dekar fylles det ut et nytt tilsvarende areal på utsiden av den opprinnelige parken, men med en utvidelse i nord for anlegg av en ny bystrand. Utvidelsen blir ca. 7,5 dekar og samlet parkareal blir ca. 22,5 dekar.

Arealet på utsiden av den nye parken er regulert som friluftsområde i sjø.

Så stort var Store Lungegårdsvann i 1907. Utsnitt av kart over Bergen og Årstad kommuner.

Samme område i dag. Utfyllingen har i første rekke skjedd mellom de to Lungegårdsvannene. I Årstad har utfyllingen i Møllendal og på Tonningsneset.Utsnitt av kart fra www.openstreetmap.org.

Aktuell endring

Det pågående planarbeidet skal belyse muligheten for å anlegge en utvidet park med en fullverdig badestrand langs hele østsiden av vannet. Dette vil kreve en betydelig utvidelse av parkarealet ved ytterligere utfylling i sjø, i tillegg til det som i dag fylles ut basert på gjeldende plansituasjon og bybaneutbygging.

I planforslaget vil tiltaket eventuelt vises som en maksimal ytre utfyllingslinje, trolig ca. 30 meter lenger ute i vannet enn forutsatt i gjeldende reguleringsplan. Dersom dette potensialet reguleres og tas i bruk fullt ut, kan det gi en parkutvidelse på ca. 10–14 dekar, og en tilsvarende reduksjon av vannoverflaten.

Det åpnes for at planforslaget kan angi en annen form og fordeling av nytt landareal på den aktuelle strekningen, innenfor en øvre arealramme på inntil 14 dekar.

Byggestart i 2022-2023

Bygging av den nye bystranden og parken kan starte i 2022-2023 når anleggsperioden for Bybanen er ferdig. Fremdriften ser slik ut, fra 2018 til bygging i 2022-23:

  • 2018: Fyllingsarbeid for nytt parkareal etappe 1. Masser hentes fra Hordnesskogen. Programmering av innhold og utforming av parken.
  • 2018 – 2019: Mulighetsstudie, avklaring av utforming av parken.
  • 2019 – 2020: Fyllingsarbeider etappe 2. Masser fra tunnelene langs Banetraseen.
  • 2020 – 2021: Prosjektering
  • 2022 – 2023: Bygging av den nye bystranden og parken.