Klart for ny behandling av Sletten kollektivterminal

Sletten terminal vil ta en del av parkeringsplassene ved Slettebakken skole.

Offentlig planforslag for Sletten kollektivterminal kommer til andre gangs behandling i Komité for miljø og byutvikling 3. oktober. Formålet med planen er å etablere et funksjonelt kollektivknutepunkt i området ved Sletten Senter og å bedre forholdene for gang- og sykkeltrafikk i området.

Prosjektet skal gi god og sikker fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effektiv overgang mellom buss og bane. Planområdet er på 17 dekar. Det har vært en lang og omfattende planprosess med sterkt fokus på kollektivtrafikkens behov. Det legges opp til å kunne regulere syv busser og et bygg med venterom, publikumstoaletter og garderober og hvilerom for bussjåfører. Det foreslås 60 sykkelparkeringsplasser.

Mindre viktig med parkering

Fagetaten vurderer at hensynet til kollektivterminal veier tyngre enn parkering. Dette skyldes både god kollektivtilgjengelighet og at antall elever ved skolen reduseres.

Fagetaten pekte også på at det pågår en mulighetsstudie for hele Slettebakkenområdet. Dette arealet er verdifullt og sentralt og har stort byutviklingspotensiale. Fagetaten sier at et slikt kollektivbyttepunkt i et senterområde bør betjenes med kantstopp/holdeplass og at reguleringsplasser og pausefasiliteter bør lokaliseres i utkanten av eller utenfor senterområdene.

Bystyret anmoder Hordaland fylkeskommune om at en ved gjennomføring av tiltaket ivaretar fleksibiliteten for fremtidig byutvikling, og tilpasser terminalen i størst mulig grad til dette. Byrådet støtter fagetatens vurdering av konflikten mellom parkering og kollektivterminal. Hensynet til kollektivtrafikken bør definitivt gå foran hensyn til parkering.

Sletten terminal vil ta en del av parkeringsplassene ved Slettebakken skole.

Grønne hensyn veier tyngst

I valget mellom grøntområde og kollektivterminal, mener byrådet imidlertid at de grønne hensynene bør veie tyngst. Bergen skal fortettes med kvalitet. En park og tilgang til vann gir mer til stedet enn en bussterminal. God kobling til rekreasjonsområder er blant de mange kvalitetskriterier innbyggerne vektlegger ved valg av bosted.

Byrådet mener at den aktive og attraktive byen som Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til, best realiseres ved at arealbruken vurderes svært nøye så tett opp til bybanestoppet. Byrådet erkjenner at en lang og tung planprosess legitimerer resultatet.

I 2017 ble det lagt frem en mulighetsstudie for Sletten og Slettebakken. Den utløsende faktoren var at kommunen måtte iverksette tiltak for å hindre forurensing fra den tidligere søppelfyllingen på Slettebakken.

Målene for mulighetsstudien var:

  1. Tilrettelegge for tett og kompakt byutvikling, med særlig vekt på områdene rundt bybaneholdeplassene. Målet er gode bo- og oppvekstmiljø, funksjonsmangfold og offentlige møtesteder.
  2. Det skal være et nettverk av gangforbindelser fram til sentrale knutepunkt, og god sykkeltilgjengelighet. Det må etableres tverrforbindelser som bedrer tilgjengeligheten til Mannsverk og Tveitevannet.
  3. Hovedtrekk i grønnstruktur og landskap skal ivaretas, samtidig som mindre viktige grøntområder kan vurderes for utbygging. Ved utbygging av grønne områder skal gjenværende grønnstruktur tilrettelegges for økt bruk. Tveitevannet skal ivaretas og videreutvikles som felles rekreasjonsområde for bydelen.
  4. Det skal tilrettelegges for idrett og fysisk aktivitet (idrettspark) i området, i tråd med visjonen om «Idrettsbyen Bergen Aktiv og Attraktiv».
  5. Ivareta hovedtrekk i kulturmiljø. Mulighetsstudien har vurdert fortettingspotensialet, fremtidige løsninger for offentlige tilbud og prinsipper og hovedgrep for mulig utvikling.