Si din mening om planene for Slettebakken og Sletten

Mulighetsstudiens prinsippskisse for anbefalt løsning for Slettebakken idrettsby.

Nå er forslag til områdereguleringsplan for Slettebakken og Sletten lagt ut til offentlig ettersyn. Hovedformålet i planen er Idrett, bolig, næring og grøntarealer.

Mulighetsstudien som er utarbeidet for Sletten og Slettebakken vil ligge til grunn for planarbeidet og føringer fra denne er bakt inn i planprogrammet som nå er på høring. Mulighetsstudien viser en mulig videreutvikling av arealene på Slettebakken i forbindelse med at det gamle nå skal saneres. Det skal legges til rette for erstatningsareal for de hallene som må rives som følge av saneringen og noe nytt idrettsareal skal komme til.

Boliger ved bybanestoppet og ved idrettshallene

Det skal legges til rette for kompakt byutvikling med boliger ved bybanestoppet på Slettebakken og ved dagens idrettshaller. Det skal fokuseres på hvilke boligbehov det er i området og at det skal legges til rette for gode bomiljø. Videre vil det være aktuelt å se på mulighet for etablering av nærservice og lokalt møtested ved bybanestoppet. I området ved dagens idrettshaller vil det også bli aktuelt å etablere næring i tillegg til boliger.

Flytte Fysak

I mulighetsstudien er det videre anbefalt at en flytter dagens Fysak til en mer sentral plassering sammen med resten av idrettstilbudet på Slettebakken. Plassering av Fysak og tilhørende utearealer vil bli et viktig tema i planarbeidet.

Tverrforbindelse

I planarbeidet vil man jobbe med å legge til rette for bedre tverrforbindelser mellom Tveitevannet og Mannsverk/Nattland, i tillegg til å forbedre interne gangforbindelser på Slettebakken og mot bybanestoppet. Mulighet for universell utforming av gangforbindelser mot Tveitevannet skal undersøkes, og det skal også utredes en mulig sykkeltrasé gjennom planområdet. Ivaretakelse og utvikling av grønnstruktur, inkludert bydelspark og Bybaneskogen, skal være et overordnet prinsipp i områdeplanen og det skal også utredes mulighet for parsellhager eller urban dyrking.

Det aktuelle området slik det ser ut i dag. Foto fra mulighetsstudien.

Dette området omfattes av planen

Planområdet omfatter arealene mellom Tveitevannet i vest, idrettsarealene rundt Bergenshallen, grøntdraget i øst mot Mannsverk og Natland og arealene rundt Fysak i sør. Videre er det tatt med areal til mulig oppgradering av snarveier mot Bybanestoppet fra Johan Hjorts vei og fra Slettebakken hovedgård. Arealene rundt kirken, eldresenteret og ned mot Tveitevannet er i hovedsak inkludert for å undersøke mulighet for universell tilkomst ned mot Tveitevannet. Arealet bak Fysak og opp mot snuplassen på Slettebakken er tatt med for å undersøke mulig sykkeltrasé gjennom området.

Planen er utarbeidelse av planforslag høsten 2020-vinter 2021, høring og offentlig ettersyn av planforslag våren 2021 og vedtak av plan høsten 2022.

Medvirkning

Plan- og bygningsetaten vil holde åpent informasjonsmøte for interesserte i gymsalen på Slettebakken skole 18. februar kl. 18-20. På informasjonsmøtet vil også Bymiljøetaten være representert og orientere om fremdrift i arbeidet med saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

Planansvarlige vil også være tilgjengelige for spørsmål på kontordag på Sletten senter torsdag 27. februar kl. 10-16 og lørdag 14. mars kl. 10-14. De vil sitte i 1.etasje ved rulletrappen.