Anleggsarbeid på hele bybanetraseen gjennom Årstad

I Fløen er byggegropen frem til tunnelinnslaget fylt igjen. Spuntingen og massene som er tilført skal hindre utrasing når man skal støpe frem til tunnelinnslaget.

Nå foregår det anleggsarbeid på hele traseen på bybanelinjen fra sentrum til Fyllingsdalen. I Årstad foregår det arbeid både i dagen og med sprengning av Årstadtunnelen.

Fra sentrum til Kristianborg gjøres blant annet følgende:

I Kaigaten og på Lungegårdskaien er to hus revet for å kunne fremføre traseen. Ved AdO kommer gangveien på vestsiden av AdO. Reisverket til gang- og sykkelvei over Møllendalsveien vokser dag for dag.

Spuntingen og massene som er tilført skal hindre utrasing når man skal støpe frem til tunnelinnslaget.

Byggegropen fylt igjen

I Fløen er man stort sett ferdig med spuntarbeidene. Mellom 700 og 800 lastebillass er tilkjørt og fylt i byggegropen for å holde massene på plass i området der parsellhagen lå.

Ved Ulriksdal 2 er spuntingen kommet i gang for alvor. Sprengningen av Årstadtunnelen mellom Kronstad og Fløen startet fra Kronstad. De siste ukene har man sprengt under Møllendal gravplass og man kommer inn i området hvor Haukeland holdeplass skal anlegges. Det har vært god fremdrift på sprengningsarbeidet.

På Kronstad er rampen ned til depot fjernet og på vestsiden pågår VA- arbeider for fullt. Møbelringen sitt hus i Kanalveien er revet, og kanalen i Kanalveien er godt synlig i dagen. Blant annet støpes veggene fortløpende.

Ved Kristianborg er reisverket for broen over Kristianborg holdeplass fjernet og påhugg etableres.

Ved Store Lungegårdsvann er arbeidene godt i gang med den nye gangbroen over Møllendalsveien til Fløen.

Gangbroen sett fra sør. Den blir atskillig mindre bratt enn den gamle broen som ble fjernet for en tid siden. Se illustrasjon under!

Broen som nå er under bygging ender på Møllendal stasjon, men man ville kunne gå videre i retning Fløen og Haukeland. Stillbilde hentet fra film laget av Sweco.

 

 

Nytt kjøremønster på Minde

Natt til torsdag 6. februar ble det nytt kjøremønster i Minde allé. Grunnen til omleggingen var å kunne begynne arbeidet med undergangen for gang- og sykkelveien. Formålet med omleggingen er tilkomst for arbeidene med den nye sykkelkulverten og vannkanalen. Dette er endringene:

  • Eksisterende rundkjøring Minde allé er lagt om til et T – kryss.
  • Det er gjort små endringer i innkjøring til Tine-tomten med innkjøring fra nord som tidligere.
  • Trafikken opp mot Fjøsangerveien er lagt bak Kanalveien 26 B (Autorek-bygget)
  • Overgang for gående og syklende er flyttet sørover sammen med den omlagte veien. Rundkjøringen Minde allé er lagt om til et T-kryss.