Kompliserte anleggsarbeider ved jernbanebroen i Fløen

Illustrasjonen viser Fløen holdeplass slik den vil ta seg ut når arbeidene er avsluttet om to år. Gang- og sykkelbroen binder sammen gang- og sykkelveier til og fra Haukeland og sykkelnettverket til og fra Bergen sør og Fyllingsdalen via Kronstadtunnelen. Illustrasjon Mount Visual.  

Det er verken mulig å gå eller sykle under jernbanebroen i Fløen. I Bybanen Utbygging er det umulig å si nøyaktig når det blir mulig å passere på stedet igjen.

Møllendalsveien ble stengt for all gjennomgående ferdsel i juli 2019. Siden den gang har det vært stor aktivitet både under og rundt jernbanebroen i et stort anleggsområde.

Oversiktsbildet viser gang- og sykkelbroen som bygges over Møllendalsveien. I grøften i forgrunnen legges et stort overvannsrør ut i Store Lungegårdsvann. Foto Bybanen Utbygging.

Det er tre hovedgrunner til at broen ikke kan åpnes ennå:

– En spagetti av nye kabler og rør under broen som må legges om og fjernes før det kan legges nytt.  Det har vært avvik fra kart som viser hvilke ledninger som ligger hvor, og det oppdages gjerne først når man graver.

– Det er et stort vann- og avløpssystem inkludert håndtering av overvann som skal kunne ta imot store nedbørsmengder som skal på plass. Rekkefølgen på arbeidet endrer seg når man må prioritere arbeidet annerledes underveis når nye utfordringer dukker opp andre steder.

– Man har nå kommet helt opp til undergangen med gang- og sykkelbroen. Denne må bygges ferdig forbi undergangen og understøtting for betongkonstruksjonen stå støtt før området ved broen kan bli frigjort igjen for videre bygging av vann- og avløpssystem.

Ingen konkret tidsramme for åpning

– Vi tar lærdom av at dette i sum ble et mye mer komplisert anleggsområde enn først antatt. Vi har hatt et like stort ønske som naboer, fotgjengere og syklister å kunne åpne for ferdsel slik at byggearbeidene våre påvirker omgivelsene minst mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Ronny Turøy i Bybanen Utbygging.

Bybanen Utbygging har sammen med entreprenør blant annet sett på muligheten for å sette inn en gangcontainer for en midlertidig løsning uten at dette lot seg gjennomføre.

– Med en stor brokonstruksjon og nytt vann- og avløp i arbeid i noen måneder til nå kan vi ikke realistisk sette en tid for åpning. Selv om hadde vært mulig å åpne for gangtrafikk i perioder så ville denne situasjonen blitt kortvarig og uforutsigbar, sier Turøy.

Kompliserte arbeider på lite område

Mesteparten av vann, avløp og tele over skal kobles inn på eksisterende anlegg, hvilket stiller krav til tilpasning av traseer og rekkefølge på arbeidsoperasjoner i et allerede trangt område. I tillegg er det krav til at eksisterende anlegg holdes i drift (kloakk, overvann). Dette medfører økt plassbehov til midlertidige arrangementer, bypassledninger osv.

Dybden vann- og avløpsledningene skal ligge på, liten plass under broen, samt begrensingen i gravefrihet i forhold til Kronstadsporet og eksisterende landkar gjør at hele veibredden blir stående oppgravd i lengre perioder.

Den nye gang- og sykkelbroen skal krysse over Møllendalsveien parallelt med Kronstadsporet like utenfor eksisterende jernbanebro. Dette er omfattende betongarbeid på allerede trangt område tett mot sporet. Før støp av overbygget kan utføres, skal siste søylen (like nord for Møllendalsveien) og landkaret (like sør for Møllendalsveien) til broen på bygges. Dette er til dels høye konstruksjoner og krever plass under utførelse.

Når dette er utført kan dekkereisen og forskalingen for overbygget etableres. Denne vil oppta plassen i hele veiens bredde. Understøttelsen av broen må også stå tett, og er avhengig av å settes på et underlag som tåler store belastninger uten noen svikt. Det er ingen mulighet for å «bygge om» underveis eller bygge rundt en gangveicontainer grunnet belastningen ovenfra. Under arbeidet med overbygget vil det være stor aktivitet med heisekran over området som gjør at det ikke vil være sikkerhetsmessig forsvarlig å ha gang- og sykkeltrafikk i området.