Fra småhus og villaer til fortettet utbygging i Nyhaugen

Området som omfattes av planen ligger mellom Minde Allé (i bakgrunnen), Storetveitvegen og næringsbyggene på Mindemyren. Foto Google Earth.

Arbeidet med privat reguleringsplan for bruk 163 med flere i Nyhaugen har nå startet opp. Forslagsstillere og grunneiere er Boetablering AS og Minde allé 4 AS. Arkitekt for innledende skisser er Bo Arkitekter AS. Opus Bergen AS er plankonsulent.

Planområdet ligger like ved bybanestoppet på Wergeland, på vestsiden av Storetveitvegen og følger svingen like inn i Minde Allé. De aktuelle eiendommene som danner grunnlaget for planinitiativet er på ca. 8,7 dekar. Planområdet består i dag av boliger. Wergeland har tidligere vært preget av småhus- og villabebyggelse, men gjennomgår nå en transformasjon i form av fortetting tilknyttet bybanetraseene til Flesland og Fyllingsdalen.

Sammenhengende sentrumsområde

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger og noe næringsvirksomhet i et sammenhengende sentrumsområde på vestsiden av bybanestoppet på Wergeland, i overgangen mellom Wergeland og Mindemyren. Det legges opp til gode byrom og attraktive uteoppholdskvaliteter. Planen skal bidra til å utvikle et bærekraftig byfortettingsprosjekt ved å etablere et tydelig identitetsskapende plangrep og skape gode rammebetingelser for byutvikling mellom de to bybanetraseene.

Området som inngår i planen er på 8,8 dekar og omfatter småhus samt et næringsbygg.

I Kommuneplanenes arealdel (KPA 2018) ligger den nordlige delen av planområdet innenfor S20 Lokalsenter Wergeland, og er beskrevet som sentrumskjerne der det skal tilrettelegges for bolig, samt for næring og tjenesteyting for nærområdet. Det tillates dagligvarehandel og mindre handelsvirksomhet for nærmiljøet. S1, S3 og S4 ligger i sentrumskjerne S20. Den sørlige delen av planområdet ligger i BY2 Byfortettingssone med «arealformål sentrumsformål, nåværende».

Detaljreguleringsplan på områdeplanens delfelt S2 ble vedtatt i 2017, og er under utbygging. Planen har et boligkvartal med offentlig areal rundt. Planen realiserer store deler av allmenningene mot Tapperiet (Meierikvartalet) og mot Martens-bygget (områdeplanens delfelt S7).

Boetablering AS eies av Svein Erik Engelsen, mens Minde Allé 4 eies av AS Ole Strønen Malerforretning og Fargehandel.