Nybygg gir Langhaugen 90 flere elever, konsertarena og idrettshall

Slik ser forslagsstiller for seg at den utbyggede Langhaugen vgs. med nytt uteoppholdsareal vil se ut fra Slettebakksveien i nordvest. Illustrasjon Ola Roald Arkitektur.

Langhaugen videregående skole i Hagerups vei 17 får et tilbygg på 6500 kvadratmeter. Bygget gir muligheter til å øke antall elever fra 630 til 720. Musikk og dans får seks store saler, konsertsal på 250 kvm og ny gymsal/idrettshall. Tilbygget blir på tre etasjer og gir skolen 6550 kvm nytt bruksareal. Første byggetrinn åpner i oktober 2024, resterende areal i oktober 2025. Prosjektet har en kostnad på 410 mill. kr.

På vegne av Vestland fylkeskommune ved eiendomsavdelingen foreslår Ola Roald Arkitektur detaljregulering for skolen og nærliggende veigrunn. I planforslaget legges det til rette for et løft av uterommene på Landås, blant annet nye koblinger mellom Hagerups vei og Slettebakksveien. Nybygget skal underordnes eksisterende bebyggelse og tilpasses strøkskarakter.

Dagens bygningsmasse har for få undervisningsrom og har behov for oppgradering. Eksisterende gymsal nordvest på tomten er foreslått revet. Nybygget er foreslått plassert der eksisterende grusbane ligger sørvest på tomten. Det vil ligge delvis under bakken. Plasseringen skal sikre at eksisterende bygg fremdeles skal være fremtredende i landskapet og at siktlinjer opprettholdes eller åpnes. Byggehøyde for nytt bygg er satt én meter lavere enn eksisterende bygg.

Elever har kommet med innspill til utemiljø

Reguleringsplanen har som hensikt å øke tilbudet på skolen. Langhaugen vgs. Fokuserer mye på musikk, dans og drama, og har dermed et utvidet tilbud sammenlignet med de fleste andre videregående skoler i Bergen. Langhaugens utearealer er av svært lav kvalitet. Uterommene vil på kveldstid fungere som nærmiljøanlegg for et større område på Landås. Fire elever fra elevrådet på Fridalen skolen og 15 elever fra Langhaugen vgs. Har kommet med innspill om bruk av nærmiljøet, skolevei og trygge plasser.

Tilbygget vil dessuten gi muligheter for kulturinstitusjoner til å arrangere tilstelninger i den nye konsertsalen mm.