80 leiligheter fordelt på tre bygg på høyhustomten

Tre bygg med inntil 80 leiligheter foreslås bygget i Møllendalsveien 64. Illustrasjon Opus AS.

Tre bygninger med inntil totalt 80 leiligheter planlegges på tomten i Møllendalsveien som fikk tilnavnet høyhustomten etter glassmester Kjelstrup Olsens planer om et høyhus. Husene er planlagt med grønne tak og insektshotell. Planene om høyhus møtte motstand og ble skrinlagt, og eiendommen solgt til Veidekke.

Nå er planen lagt ut til offentlig gjennomsyn. Tomten er den siste i Møllendal som ikke er bygd ut på østsiden av Møllendalselven.

De to byggene som ønskes oppført er betydelig mindre iøynefallende enn høyhusene som ble presentert for noen år siden.

Det er Opus AS som på vegne av Veidekke AS har foretatt detaljregulering for Møllendalsveien 64. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for å videreutvikle planområdet til bolig, kombinert med næring og/eller publikumsrettet virksomhet på bakkeplan. Foreslått byggehøyde på de tre nybyggene er satt til kote +20 meter for to av byggene, og kote +17 meter for nybygg nærmest Møllendalselven. Tilkomst til planområdet vil løses via parkeringskjeller i Møllendalsveien 62. Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle den siste tomten på Møllendal, og ferdigstille den sentrale delen av Møllendal bydelssenter.

Naturmangfold

Planforslaget foreslår at gjennom beplantning av fellesarealer og grønne tak skal andelen harde flater i området reduseres. Grønne innslag, selv i mindre format, vil bidra til å ivareta fugle- og insekts-liv. Forslagstiller ønsker å hindre reduksjon av insektsbestanden med å beplante blomstrende vekster, samt henge opp insektshoteller for dette formålet.

Plan- og bygningsetaten skriver i sin kommentar til planene at man som forutsetning for det videre planarbeidet bl.a. legger til grunn at maksimal byggehøyde revurderes, at grad av utnytting reduseres, byggegrense strammes inn og foreslått mengde og kvalitet på uteoppholdsareal heves.

Høyhuset på Mølleneset slik glassmester Svein Kjelstrup Olsen ønsket det. Nå blir det i stedet tre bygg på tomten. Foto: Opus.

Glassmester Kjelstrup Olsens industribygg på Mølleneset stod lenge fraflyttet, men kommunen ville ikke gi rivningstillatelse før rammetillatelse for nytt tiltak forelå. Kjelstrup Olsen ønsket å bygge høyhus på eiendommen. Etter avslag ble tomten solgt til Veidekke.